سوالات عمومی

ریسندگی پشم دارای چند مرحله است؟

هشت مرحله، ۱-زدودن عرق و ناخالصی های دیگر-۲-لغزنده کردن-۳-حلاجی-۴-کشش-۵-صیقل دادن-۶-شانه زدن-۷-کشش-۸-نیم تاب.

عملیات تکمیلی برای چه انجام می شود؟

گاهی از طریق تر کردن و سریع خشک کردن نخ، تاب آن را نگاه می دارند.

هر مرحله ریسندگی خود شامل چند مرحله است؟

سه مرحله، عملیات مقدماتی- عملیات بنیادی- عملیات تکمیلی.

هر ریسندگی چند مرحله دارد؟

سه مرحله، ۱-جدا شدن ومخلوط شدن-۲-موازی شدن-۳-کشیده شدن.

به چه عملیاتی ریسندگی می گویند؟

کلیه عملیاتی که مواد نساجی(الیاف)رات به نخ قابل مصرف تبدیل می نماید ریسندگی نامیده می شود.